Om oss

Det här är Svenska Vårdfastigheter

Vi är en oberoende leverantör med ett enda fokus: att utveckla och äga högkvalitativa äldreboenden. Vår specialisering inom vårdfastigheter innebär att vi har samlat kompetenser som normalt sett inte finns i ett fastighetsbolag. Vi samarbetar med Sveriges ledande vårdoperatörer, miljö och hållbarhetsinstitut, specialiserade arkitekter, etnologer, forskare och representanter för brukare och intresseorganisationer.

Svenska Vårdfastigheter kan därmed erbjuda våra kunder nybyggda, energisnåla, socialt och etnologiskt optimerade fastigheter. Dessutom med en stilsäker och vacker arkitektur. Tack vare vår finansiering och affärsmodell så kan en kommun eller operatör erhålla ett modernt och energieffektivt äldreboende utan investeringskostnad. Våra hus representerar helt enkelt de bästa vårdfastigheterna Sverige kan uppbringa, för alla parter.

Om oss

Vår värdegrund

Omsorg
Äkta omsorg innebär att sätta sig in i brukarens vardagssituationer och livsfaser. Att med en hög grad av empati och nyfikenhet skapa trygga, inspirerande och välkomnande hem. Omsorg handlar också om att vi är lyhörda för våra hyresgästers specifika behov. Våra fastigheter skall vara optimala för såväl hyresgäst som brukare.
Ansvar
Att bygga ett hem för både trevnad och trygghet innebär ett stort ansvar. Konstruktion, materialval, form och design skall genomgående ta fasta på dessa båda begrepp. Ansvar innebär också att arbeta med noga utvalda partners. Att endast gå in i affärsmässigt sunda projekt och att alltid upprätthålla en hög soliditet i den egna verksamheten. 
Långsiktighet
Att vara en god fastighetsägare handlar om långsiktighet. Det vi bygger idag ämnar vi äga under en lång tid framöver. Vi skall, liksom våra hyresgäster leva vidare med fastigheterna vilket förutsätter kvalitet och precision i hela produktionskedjan. Långsiktighet innebär också att välja partners med högt ställda ambitioner.
Nyskapande
Forskningen går ständigt framåt inom områden såsom miljöpåverkan, säkerhet, teknik, materialval, form, funktion och design. Som fokuserad fastighetsägare inom vård och omsorgsområdet skall vi inte bara påverkas av denna utveckling, vi skall leda den. Vi är aktivt delaktiga i tvärvetenskapliga forum inom såväl det kommersiella.
Om oss

Våra samarbetsformer

"Vi bygger och äger långsiktigt"

En viktig parameter för oss är att fortsätta äga anläggningen efter att den är färdigställd. Det gör att vi, tillsammans med vår beställare, kan garantera den bästa förvaltningen av vårt gemensamma värde. Vare sig den sker genom kommunen, en extern operatör eller direkt genom oss. Hela vår affärsidé bygger på ansvar och långsiktig attraktivitet; från byggets första spadtag till den dagliga omsorgen för de äldres välbefinnande.

Vägen till beslut
För oss är det viktigt att processen med våra kommuner får löpa med ett konkret förslagsprojekt i sikte. Detta för att bibehålla momentum i den politiska processen och däri kunna föra en dialog utifrån konkreta förutsättningar. Vi finns tillgängliga under hela resan för att leverera underlag, hålla föredragningar och agera kreativt bollplank. Grunden består inte bara av sten och armerad betong. För att ett projekt ska hålla långsiktigt är ekonomin naturligtvis minst lika viktig. 

För oss betyder det att driftskostnaderna för varje projekt blir så låga som möjligt. Vårt fokus på kretslopps- och energisnålt byggande ger faktiskt också rejält låga drift- och underhållskostnader. På det viset kan kommunens eller vårdgivarens pengar läggas där de bäst gör nytta. Hos de boende. Det ger oss förutsättningarna för ett långsiktigt ägande och för kommunen, en lika långsiktig täckning av vårdplatsbehovet.

Operatör
Svenska Vårdfastigheter äger och en extern operatör driver. Kommunen har avtal med den externa operatören och köper platser efter behov.

Kommunen
Svenska Vårdfastigheter äger och kommunen driver boendet. Kommunen slipper alla investeringskostnader. Svenska Vårdfastigheter tillhandahåller ett hyreskontrakt till kommunen..

Vårt miljö- och energiansvar
Det finns ett tydligt samband mellan miljöarbete och lönsamhet. För Svenska Vårdfastigheter är ett aktivt miljöarbete en självklarhet och en hörnsten i vår verksamhetsplan. Engagemanget i vårt miljöarbete innebär också att vi hela tiden ökar vår kunskap inom området och finner nya sätt att bli bättre, smartare och grönare.

Det handlar om ett genuint engagemang och ett kompromisslöst fokus på att optimera resursanvändningen. Miljöarbetet spänner över hela verksamheten och återfinns inom alla bolagets processer. Som fastighetsägare är den mest tongivande miljöfrågan energiförbrukningen. Genom att utveckla fastigheter med extremt låg energiförbrukning skyddar vi miljön och säkerställer en hållbar framtid för såväl hyresgäster som för omvärlden.

I syfte att minska negativ miljöpåverkan bedrivs miljöarbetet kontinuerligt på alla nivåer i verksamheten. Viktiga punkter i vårt program är:

- Om möjlig arbeta med gröna byggarbetsplatser
- Minimera energiförbrukningen
- Utveckla kretsloppskonceptet i Harmonihus
- Arbeta med återanvändbara materialval
- Nybyggnation certifieras enligt miljöbyggnad silver
- Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004
- Uppvärmning med berg alternativt fjärrvärme
- Minimerad vattenförbrukning
- Miljöbokslut

Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.

Få mer information från Svenska Vårdfastigheter

Anmäl dig här:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright Svenska Vårdfastigheter AB 2018. All rights reserved
Svenska Vårdfastigheter 
Sturegatan 6, 114 35 Stockholm
+46 8 470 50 80
[email protected]