"Vi söker efter och samarbetar med kommuner som har samma höga ambitionsnivå som vi"

Ulf Adelsohn. Ordförande i Svenska Vårdfastigheter


Svenska Vårdfastigheter är en oberoende leverantör med ett enda fokus: att utveckla och äga högkvalitativa äldreboenden. Vår specialisering inom vårdfastigheter innebär att vi har samlat kompetenser som normalt sett inte finns i ett fastighetsbolag. Vi samarbetar med Sveriges ledande vårdoperatörer, miljö och hållbarhets institut, specialiserade arkitekter, etnologer, forskare och representanter för brukare och intresseorganisationer.

Vi kan därmed erbjuda våra kunder, Sveriges kommuner och vårdbolag nybyggda, energisnåla, socialt och etnologiskt optimerade fastigheter. Dessutom med en stilsäker och vacker arkitektur. Tack vare vår finansiering och affärsmodell så kan en kommun eller operatör erhålla ett modernt och energieffektivt äldreboende utan investeringskostnad. Våra hus representerar helt enkelt de bästa vårdfastigheterna Sverige kan uppbringa, för alla parter.

Våra samarbetsformer

"Vi bygger och äger långsiktigt"

En viktig parameter för Svenska Vårdfastigheter är att fortsätta äga anläggningen efter att den är färdigställd. Det gör att vi, tillsammans med vår beställare, kan garantera den optimala förvaltningen av vårt gemensamma värde. Vare sig den sker genom kommunen, en extern operatör eller direkt genom oss. Hela vår affärsidé bygger på ansvar i projekt och långsiktig attraktivitet; från byggets första spadtag till den dagliga omsorgen för de äldres välbefinnande.

Vägen till beslut

För Svenska Vårdfastigheter är det viktigt att processen med våra kommuner får löpa med ett konkret förslagsprojekt i sikte. Anledningen är att det är viktigt att bibehålla momentum i den politiska processen och däri kunna föra en dialog utifrån konkreta förutsättningar. Svenska Vårdfastigheter finns tillgängliga under hela resan för att leverera underlag, hålla föredragningar och agera kreativt bollplank. Grunden består inte bara av sten och armerad betong. För att ett projekt ska hålla långsiktigt är ekonomin naturligtvis minst lika viktig. För oss betyder det att driftskostnaderna för varje projekt blir så låga som möjligt. Vårt fokus på kretslopps- och energisnålt byggande ger faktiskt också rejält låga drift- och underhållskostnader. På det viset kan kommunens eller vårdgivarens pengar läggas där de bäst gör nytta. Hos de boende. Det ger oss förutsättningarna för ett långsiktigt ägande och för kommunen, en lika långsiktig täckning av vårdplatsbehovet.

Operatör

Svenska Vårdfastigheter äger och en extern operatör driver. Kommunen har avtal med den externa operatören och köper platser efter behov.

Kommunen

Svenska Vårdfastigheter äger och kommunen driver boendet. Kommunen slipper alla investeringskostnader. Svenska Vårdfastigheter tillhandahåller ett hyreskontrakt till kommunen.

Behovet

"Åldrandet i Sverige - en kamp mot klockan"

Glädjande nog blir vi allt fler och allt äldre i Sverige. Nackdelen är att det under lång tid inte byggts bostäder i den omfattning eller med den kvalitet som behövts för framtiden. Sett till andelen platser som finns tillgängliga idag, är det uppenbart att vi står inför ett problem. Ett uppdämt behov av bostäder, i allt från senior-, trygghets- och vårdboende kommer att behöva täckas de närmaste åren. Vi kallar detta social infrastruktur och räknat på det behov som finns idag, utslaget på alla kommuner i landet, finns det ett årligt behov av drygt 2500 nya äldrevårdsplatser, minst till och med år 2030.

"När tillgången på äldreboenden i kommunerna börjar tryta, kommer folk att flytta för att få plats på ett attraktivt boende. Vi står inför potentiellt stora förflyttningar inom landet om inte efterfrågan möts de närmsta åren"

Annika Billström, styrelseledamot i Svenska Vårdfastigheter


Hela världen håller på att åldras och västvärlden leder utvecklingen. Förr i tiden utgjorde de åldrade max 5 procent av befolkningen, idag ligger den siffran runt 20 procent. Om 40 år kommer den här siffran att ha nått 35 procent. I vissa europeiska länder samt Japan kommer andelen åldrade uppgå till ca. 50 procent. Andelen åldrade (60+) kommer öka med 640.000 (30%) i Sverige. Andelen riktigt gamla kommer att öka med ca. 160.000 (32%) i Sverige över de kommande 20 åren.

Våra värderingar

Omsorg

Äkta omsorg innebär att sätta sig in i brukarens vardagssituationer och livsfaser. Att med en hög grad av empati och nyfikenhet skapa trygga, inspirerande och välkomnande hem. Omsorg handlar också om att vi är lyhörda för våra hyresgästers specifika behov och preferenser. Våra fastigheter skall vara optimala för såväl hyresgäst som brukare.

Ansvar

Att bygga ett hem för både trevnad och trygghet innebär ett stort ansvar. Konstruktion, materialval, form och design skall genomgående ta fasta på dessa båda begrepp. Ansvar innebär också att arbeta med noga utvalda partners. Att endast gå in i affärsmässigt sunda projekt och att alltid upprätthålla en hög soliditet i den egna verksamheten. Ansvar innebär också att värna om miljön och om de omkring oss som har det svårt. Som ansvarstagande aktör måste man se till helheten och genom sina egna framsteg också skapa bättre förutsättningar för samhället att utvecklas i stort.

Långsiktighet

Att vara en god fastighetsägare handlar om långsiktighet. Det vi bygger idag ämnar vi äga under en lång tid framöver. Vi skall, liksom våra hyresgäster leva vidare med fastigheterna vilket förutsätter kvalitet och precision i hela produktionskedjan. Långsiktighet innebär också att välja partners med samma högt ställda ambition och att förstå och hantera vår verksamhets påverkan på miljön, idag och imorgon.

Nyskapande

Forskningen går ständigt framåt. Inom områden såsom miljöpåverkan, säkerhet, teknik, materialval, form, funktion och design. Hyresgäster och brukare utvecklas också och krav, förväntningar och behov ändras löpande. Som fokuserad fastighetsägare inom vård och omsorgsområdet skall vi inte bara påverkas av denna utveckling, vi skall leda den. Aktiv delaktighet i tvärvetenskapliga forum inom såväl det kommersiella som det akademiska är en förutsättning för att vi skall kunna garantera en nyskapande och marknadsledande produktion.

Vårt miljö- och energiansvar

Det finns ett tydligt samband mellan miljöarbete och lönsamhet. För Svenska Vårdfastigheter är ett aktivt miljöarbete en självklarhet och en hörnsten i vår verksamhetsplan. Engagemanget i vårt miljöarbete innebär också att vi hela tiden ökar vår kunskap inom området och finner nya sätt att bli bättre, smartare och grönare.

Det handlar om ett genuint engagemang och ett kompromisslöst fokus på att optimera resursanvändningen. Miljöarbetet spänner över hela verksamheten och återfinns inom alla bolagets processer. Som fastighetsägare är den mest tongivande miljöfrågan energiförbrukningen. Genom att utveckla fastigheter med extremt låg energiförbrukning skyddar vi miljön och säkerställer en hållbar framtid för såväl hyresgäster som för omvärlden.

Varje fastighet projekteras som ett passivhus. I och med att vi arbetar med vård och omsorg har vi dock fattat beslutet att tillföra värme men resultaten blir ändå mycket positiva och vi uppnår nästan alltid nivån för en lågenergibyggnad. Denna låga energiförbrukning uppnås bland annat genom effektiv isolering och höggradig värmeåtervinning. Vidare arbetar vi med lågemitterande byggnadsmaterial och strikt kontroll av ventilationsluftens in- och utpassage.

Företrädes vis väljer vi trä som byggmaterial. Detta ger våra fastigheter en levande och mycket harmonisk prägel. Trä är också ett CO2-neutralt, förnyelsebart byggnadsmaterial som underlättar kvalitets- och kostnadseffektiv industriell prefabricering. Snabb och rationell montering på byggplatsen ger också lägre energiförbrukning på byggarbetsplatsen.

Våra partners skall vara miljöcertifierade och våra byggarbetsplatser skall aktivt verka för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan.

Svenska Vårdfastigheter har också certifierats för ISO:s miljöledningssystem 14001:2004 och nybyggnation certifieras enligt miljöbyggnad silver.

I syfte att minska negativ miljöpåverkan bedrivs miljöarbetet kontinuerligt på alla nivåer i verksamheten. Viktiga punkter i vårt program är:

- Sträva efter att endast arbeta med gröna byggarbetsplatser
- Minimera energiförbrukningen
- Fortsätta att utveckla kretsloppskonceptet i Harmonihus
- Arbeta med återanvändbara materialval
- Nybyggnation certifieras enligt miljöbyggnad silver
- Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004
- Verka för att värma upp våra fastigheter med berg alternativt fjärrvärme
- Minimerad vattenförbrukning
- Miljöbokslut

Vår ledning och organisation

Svenska Vårdfastigheter arbetar utifrån en platt och effektiv organisation. Med expertis inom analys, finansiering, upphandling, produktion, arkitektur, etnologi och förvaltning har vi byggt upp ett handlingskraftigt och fokuserat team för att skapa Sveriges främsta vård och omsorgsfastigheter.

Dan T. Sehlberg

VD

Tidigare VD i flera publika och privata bolag, t.ex. Citat inom Bure Group. MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Petter Hallenberg

Affärsutvecklingsansvarig, vVD

Tidigare VD i Skansen Hem, konsult på Prime Ventures. MSc i företagsekonomi.

Daniel Dubois

Fastighetsansvarig

Tidigare associate director på CBRE. Även arbetat på Diligentia, Vasakronan och Fabege. MSc ekonomi.

Kaj Strömberg

Arkitekt

Tidigare 28 års erfarenhet som arkitekt på Jacobson & Strömberg. MSc från KTH.

Christer Kvick

Försäljningsansvarig

Tidigare omfattande erfarenhet från publik sektor. Grundare av HarmoniHus.

Jenny Tellbom

Ekonomiansvarig

Tidigare controller bl.a. Prime PR och Lenson. BSc i företagsekonomi.

Karolina Nilsson

Redovisningsekonom

Tidigare redovisningskonsult på Bravolins och Crescendo Ekonomi. Legitimerad redovisningskonsult.

Vår styrelse

Styrelsen har en viktig och central roll i den långsiktiga utvecklingen av Svenska Vårdfastigheter. Varje ledamot har djupgående specialistkunskaper som förstärker bolagets konkurrensförmåga. Styrelsen i Svenska Vårdfastigheter arbetar nära ledningen och är ofta delaktiga i viktiga strategiska processer.

Ulf Adelsohn

Styrelseordförande sedan 2009

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB, Humle Kapitalförvaltning AB, Moreintenz AB och Adelsohn Konsult AB. Styrelseledamot i Exportrådet, Gummesson Gruppen AB, Fastator AB, Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB, Offentliga Hus i Norden AB, Transticket AB och i Euro Parking Collection Plc. Ledamot i stiftelsen Acta Oto-Laryngologica.

Tidigare uppdrag bl a:
Senior advisor vid Stockholms Handelskammare, Styrelseordförande SJ, Luftfartsverket och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, gatu- och finansborgarråd i Stockholm, statsråd och chef för kommunikationsdepartementet, riksdagsledamot och landshövding i Stockholm, partiledare i Moderata Samlingspartiet.

Annika Billström

Ledamot sedan 2010

Övriga uppdrag:
Driver idag eget bolag inom chefsrekrytering; Inchefia AB. Styreseledamot i bl a Veidekke ASA, Keywe AB och Styrelseakademien Stockholm.

Tidigare uppdrag bl a:
Fd gatu- och fastighetsborgarråd och finansborgarråd med mer än 25 års aktiv politisk karriär. 14 år i styrelsen för SABO varav sju år som ordförande.

Carl Hirsch

Ledamot sedan 2010

Övriga uppdrag:
VD i AB Industricentralen (kontorsfastigheter i Stockholm), Vice ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne (tillhandhåller bostäder till äldre och "mindre bemedlade" i Stockholms innerstad). Grundare av- och styrelseledamot i Landsort Care.

Tidigare uppdrag bl a:
Carl har lång erfarenhet av fastighetsinvesteringar och har tidigare innehaft ledande befattningar hos såväl Bangue Paribas som Rothschildgruppen. Carl har också varit VD för Banque Paribas i Sverige samt grundat ett fastighetsbolag i Paris.

Ivar Verner

Ledamot sedan 2014

Ivar har en bakgrund som auktoriserad revisor, partner och styrelseordförande i Grant Thornton Sweden.

Ivar är idag engagerad som styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Reijler samt en rad icke noterade företag inom medicinsk forskningsverksamhet, detaljhandel, fastighetsförvaltning, byggnadsföretag samt konsultverksamhet.

Dessutom är han ledamot av licensnämnden i Svenska Fotbollsförbundet.

Dan T. Sehlberg

Ledamot sedan 2015

Dan har en bakgrund som vd och koncernchef för konsultföretag inom sektorer såsom it, marknadskommunikation och reklam, såväl noterat som onoterat (private equity).

Dan har grundat flera företag, från Sveriges första resebyrå på Internet, en internationell tidningsdistributör, bolag inom sociala medier och webbutveckling till Svenska Vårdfastigheter.

Dan har bland annat arbetat som vd för Linné Stockholm, vd och koncernchef på Citat AB samt som styrelseordförande i Journalistgruppen, Scandinavian retail center och Flygtorget. Dan innehar en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Niclas Sontagh

Suppleant sedan 2010

Övriga uppdrag:
Grundare av- och med i ledningsgruppen för Landsort Care.

Tidigare uppdrag bl a:
Niclas har lång erfarenhet av fastighetsinvesteringar samt även ett förflutet inom Investment Banking, bl a inom Rothschildgruppen.